Hypoxylon vogesiacum  (Curr.) Sacc.

almekullsopp

Kategori - NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier

A2(c)+4(c)

A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet

Oppsummering

Almekullsopp Hypoxylon vogesiacum synes knyttet hovedsakelig til alm (den har også noen funn på ask), og ofte på grove læger. Det finnes ca. 230 kjente lokaliteter utenom gjenfunn i Artskart pr. januar 2015. Arten er kjent av ganske mange og habitatet er undersøkt gjennom lengre tid, mørketallene regnes derfor som moderate. Habitatet er i tilbakegang pga. almesyke, askeskuddsyke, hjortebeiting på bark mm., og vertstrærne alm og ask er derfor oppført på rødlista (se beskrivelse av ask og alm i rødlista). Bestandene av almekullsopp i Norge og særlig på Vestlandet regnes å være blant de viktigste i Europa (Nordén et al. 2014). Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overskride 1800, noe som antas å tilsvare omtrent 18000 individer, basert på antakelse om 10 individer pr. lokalitet (5 geneter og 2 rameter/genet). Bruk av C2-kriteriet er usikkert pga. mulighet for at delpopulasjonene er for store. Almekullsoppen rødlistes til NT etter A-kriteriet fordi dens bestander antas å ha hatt en tilbakegang på over 15% i en vurderingsperiode på 50 år (antar 3 generasjoner = 50 år). Tilbakegangen pågår fortsatt, men det er usikkert hva som vil skje i framtida.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Fastmarksskogsmark
  • Kulturmark
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Patogener/parasitter
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk/avvirkning
Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogreising/treplantasjer
Treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Nordén, B., Læssøe, T., Jordal, J.B. 2014. Chlorostroma vestlandicum sp. nov., a host-specific mycoparasite on Hypoxylon vogesiacum from western Norway. Karstenia 54: 9-14
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htmTilbakemelding på vurderingen